Ana Sayfa / SAĞLIKLI YAŞAM / Hizbül bahr duası ve faziletleri

Hizbül bahr duası ve faziletleri

Hizbül bahr duası ve faziletleri , Mağribli büyük sûfî ve fıkıh âlimi Şeyh Ahmed Zerrûk Hazretlerri’nin ve Osmanlı devri âlimlerinden “Kenzü’l-havâs” sahibi Seyyid Süleyman el-Hüseynî (Rahimehumellâh)ın beyanlarına göre evliyânın büyüklerinden ve en seçkinlerinden olan eş-Şeyh Ebü’l-Hasen eşŞâzelî Hazretleri, “Hizbü’l-bahr” adındaki vird-i şerîfini rüyasında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’den öğrenmiştir. Dolayısıyla bu hizb-i şerîf her bir husus için okunabilir. Her niyet için belirli bir miktarı ve muayyen bir vakti vardır ki bunların beyanı şöyledir:

Hizbül bahr duası ve faziletleri

  • Her kim bu hizb-i şerîfi güneş doğarken okursa, Allâh-u Te‘âlâ onun ihtiyaçlarını giderir, isteklerini yerine getirir, sıkıntısını izâle eder, kadr-ü kıymetini artırır, dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır, insanların ve cinlerin şerrinden onu muhafaza eder.
  • Bir zalimin yanına gitmek zorunda kalıp da onun zulmünden dolayı gidemeyen kişi, bu hizb-i şerîfi okuyup giderse, Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o kişinin zulmünden muhafaza olur.
  • Bu hizb-i şerîfi beş vakit namazdan sonra okuyan kişi kimseye muhtaç olmaz ve çok zengin olur.
  • Bu hizb-i şerîfin bulunduğu eve hırsız giremez.
  • Bu hizb-i şerîf insanların muhabbetini kazanmak ve kalplerini yumuşatmak için bir kabın içerisindeki gül suyu üzerine kırk bir (41) defa okunup üflendikten sonra istenildiği zaman o sudan bir miktarı yüze sürülürse, o kişiyi görenler, onu son derece sever ve sözlerini dinlerler.
  • Bu hizb-i şerîf hastalıkların şifası için hastanın üzerine veyahut hasta uzakta olup da yanına gidilmesi zor ise hastanın kullanacağı bir eşya üzerine (giyeceği bir atlet olabilir) ara verilmeden üç gün peş peşe yirmi beş (25) defa okunursa, Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o hasta sağlığına kavuşur.
  • Maddi anlamda ciddi borçları olan kişinin Hizbu’l Bahr duasını hiç bırakmaması gerekir. Borçları olan şahıs 3 gün boyunca yaklaşık her gün 15 kere bu duayı bırakmadan ve ümidini kesmeden okursa borçlarını ödemek için karşısına inanılmaz imkanlar ve vesileler çıkacaktır. Allah Teâlâ’nın lütfu kullarını çok fazladır yalnız kullar bu husus da istemeyi bilmelidir.

Not: Hizbu’l Bahr duası, okunmasında hikmet ve mucize olan dualardan biridir. Yalnız diğer duaların aksine bu duayı okurken kişinin oruçlu, abdestli ve temiz elbiseli olması gerekir.

Hayatınızdaki değişiklikleri şaşkınlıkla izleyeceksiniz!

Kişiye özel hazırlanan, yazarımız tarafından Kozmik şifa enerji frekansları ile kodlanan “hematit bileklik ve İlahi Dokunuş Şifanın Şifresi” kitabımız kargo dahil 200 TL. Sınırlı sayıda hazırlanacaktır. Sipariş için 0212 284 19 41 – 0532 547 99 57 nolu telefonlarımızı arayabilir, Instagram’dan ya da WhatsApp’tan mesaj gönderebilirsiniz. @ilahisifa Satın almak için linki tıklayın shopier.com/3806937

ÜRÜN SİTESİNE GİT

Hizbül Bahr Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.
Ente rabbi veılmüke hasbi.
Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.
Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.
Nes’elükel ısmete fil
Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.
Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida.
Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.
Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi
Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)
Ünsurna fe inneke hayrun nasirin
Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.
Verhamna fe inneke hayrur rahımin.
Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.
Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.
Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir.
Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.
Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala
Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun.
Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.
Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.
Tenzilel azızir rahim.
Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.
Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.
Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh ((3 kez tekrar edilecek)
Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.
Ve kad habe men hamele zulme.
Ta Sin Mim.
Ha Mim.
Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.
Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.
Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.
Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.
Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)
Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.
Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz
Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)
İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)
Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fil erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)
Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Hizbül Bahr Arapça Metin

 

Kaynak:https://www.arifankitapevi.com/blog/yazi/hizbul-bahr-duasi-okunusu-anlami-ve-fazileti-byazi19.html

İsteklerin gerçekleşmesi, maddi manevi zenginliklere ulaşmak, dünya ve ahiret işlerinin kolaylaşması, insanların ve cinlerin şerrinden korunmak, insanların sevgisini kazanmak ve kalplerini yumuşatmak, hastaların şifası için okunacak Hizbül Bahr Duası

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Mesaj atın